BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Veel Europeanen zijn verontrust over luchtvervuiling. Het is schadelijk voor de longen en de luchtwegen en kan leiden tot astma, bronchitis en hart- en vaatziekten.

Ondanks een algehele verbetering van de luchtkwaliteit zorgt luchtvervuiling in de vorm van fijnstof en ozon in de onderste laag van de atmosfeer ieder jaar nog altijd voor veel vroegtijdige sterfte en verlaagt de levensverwachting. Dit kost jaarlijks honderden miljarden euro’s aan gezondheidszorg.

Luchtvervuiling is op verschillende manieren schadelijk voor het milieu.

Verzuring door verontreinigende stoffen als zwaveldioxyde, stikstoffen en ammoniak zorgen voor zure regen, dat tot aantasting van bossen, rivieren, meren en andere natuurlijke gebieden leidt.

Eutrofiëring wordt veroorzaakt door hoge doses van stikstofbevattende nutriënten die in de natuur terechtkomen. Het is een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Deze nutriënten komen in meren en waterwegen terecht en veroorzaken algengroei die een verstikkende werking heeft op vissen en andere diersoorten.

Ozon in de onderste laag van de atmosfeer tast bossen en wilde planten aan, vermindert oogsten, beschadigt de bladeren van planten en heeft een remmende werking op hun groei.

De meeste luchtvervuiling is afkomstig van de energiesector, huishoudelijke verwarmingsinstallaties, zware industrieën zoals staalfabrieken en olieraffinaderijen, transport, landbouw en afvalverwerking.

Verbetering luchtkwaliteit vastgelegd in de EUEU-wetgeving legt strikte normen op voor:

  • Zwevende deeltjes zijn minuscule deeltjes met een doorsnede van een fractie van een millimeter. Deze worden veroorzaakt door de meeste vormen van verbranding en door bepaalde industriële processen

 

  • Ozon in de onderste laag van de atmosfeer wordt gevormd als stikstof oxideert en vluchtige organische verbindingen reageren op zonlicht. Dit is vooral in de zomer een probleem.

 

  • Vluchtige organische verbindingen uitgestoten door oplosmiddelen, verf en vernis, auto´s en benzinestations.

 

  • Stikstofoxiden waaronder stikstofdioxide uit verbranding, bijvoorbeeld door motoren van auto´s en thermische centrales

 

 

  • Ammoniak (NH3) dat vrijkomt uit dierlijk afval en mest

 

  • Zware metalen die vrijkomen bij industriële processen zoals het zuiveren van metalen, galvaniseren, het verbranden van afval en het verbranden van kolen in energiecentrales (kwik)

 

  • Benzeen, een veelgebruikt industrieel oplosmiddel dat onder meer wordt uitgestoten bij industriële activiteiten, door auto´s, benzinestations, houtvuur en sigarettenBron: http://ec.europa.eu/environment/basics/health-wellbeing/air-pollution/index_nl.htm

Pin It