BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Vanaf 1 januari 2013 gaat een groot deel van de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving naar Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met de komst van diverse Agentschap NL-taken gaan beide partijen de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op het gebied van milieu en leefomgeving verder ondersteunen.

Rijkswaterstaat gaat met het nieuwe onderdeel Leefomgeving ook programma’s uitvoeren voor andere opdrachtgevers dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Verdeling van de onderwerpen
Vergunningverleningstaken op het gebied van Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA) en Besluiten (Besluit inzamelen Afvalstoffen (BIA) en Productbesluiten Afval (PBA) worden ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Rijkswaterstaat neemt de uitvoeringstaken over binnen de thema’s afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieuwet- en regelgeving.

Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Agentschap NL versterkt haar profiel als de dienstverlener vanuit de Rijksoverheid als het gaat om duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. De financiële regelingen rondom duurzaamheid, zoals Groen Beleggen en MIA/Vamil, blijven bij Agentschap NL.
Pin It